Coaching

af

Ledercoaching

Coaching er en metode der hjælper dig med at udvikle dit indre lederskab, så du kan tage styring og sætte retning i din ledelse.

Coaching bidrager til at skabe fokus og kaste lys på dine blinde vinkler, så du har mulighed for at opnå succes med dine prioriterede mål, ved at justere på dit mindset, din adfærd og dine handlemønstre.

Det er en dialogbaseret samtale, der bygger på undersøgende og udfordrende spørgsmål, og som altid tager udgangspunkt i, at de svar du har brug for, ligger hos dig.

Andre omkring dig kan måske tilbyde mange gode råd eller velmenende vejledning, men det er sjældent, at det passer lige præcis på den person du er eller er brugbart i forhold til din måde at være i verden på.

I coaching er det tværtimod vigtigt ”ikke at styre” i form af gode råd, vejledning og instruktion, men derimod inviterer dig til ”dialog med dig selv”.

Hensigten er at understøtte din egen-refleksion og selvindsigt ved at bringe flere perspektiver i spil og hjælpe dig til at få indsigt i dine bevidste og ubevidste mønstre, som kan hindre dig i at opnå det du gerne vil.

Coaching skaber forandring, bevægelse og ”forstyrrelse” i din vante tankegang og måde at anskue verden på. Du får klarlagt dine konkrete udfordringer, så du kan tage et skridt ad gangen.

Ledercoaching hjælper dig til at udvikle din kommunikation, så du i alle henseender får størst mulig succes i din lederrolle og i relation til dine medarbejdere.

Fx er ledere ikke nødvendigvis valgt som ledere på baggrund af deres personlige lederegenskaber, men lige så ofte på grund af deres fag-faglige styrker. Her er coaching et rigtig godt værktøj til at hjælpe den fag-faglige leder med at ”lede mennesker” og styrke deres personlige lederegenskaber.

Hvornår?
Coaching er meget brugbar, når du føler dig låst i tanke eller handling eller når du mærker, at dine personlige lederegenskaber ikke slår til. Du har erkendt, at det er nødvendigt at flytte dig og gøre noget andet, men ikke lige umiddelbart selv kan se, hvad eller hvordan.

Du kan med god effekt bruge en coach, når du vil sættes i en tankevækkende, lærende og kreativ proces, der kan inspirere og udvikle dig til at udnytte dit personlige og faglige potentiale.

Det kan handle om…
Du står ved en skillevej, og skal tage nogle væsentlige beslutninger.

Du ønsker at bruge ”nye” værktøjer i din lederrolle eller opnå større selvindsigt i forhold til din ledelse.

Du har brug for ny inspiration og sparring til din lederudvikling.

Du føler dig låst i uhensigtsmæssige mønstre eller rammer, og har brug for at skabe eller se nye muligheder.

Du oplever konflikter eller samarbejdsproblemer og har brug for nye veje i din kommunikation eller adfærd – hvad er din egen andel, og hvilken rolle spiller du i, at et uhensigtsmæssigt mønster gentages.

Du har brug for at skabe overblik og gennemskuelighed.

Coaching kan bruges som redskab i mange forskellige situationer. Overordnet set, når du har brug for et ”frirum”, der giver dig mulighed for at kommer op i helikopterperspektiv eller se verden med andre briller og derved udvikle og skærpe din opmærksomhed på dig selv, dine værdier, holdninger, motiver og handlinger.

Succes med ledercoaching?
For at få succes med ledercoaching, skal du for det første være motiveret for forandring og for det andet skal du have lyst og mod på at forholde dig åbent, nysgerrigt og undersøgende til dig selv og din rolle som leder.

Hvis du ikke selv har motivationen og åbenheden for at ændre på nogle ting, er det svært, hvis ikke umuligt, at få noget udbytterigt ud af coachingen. Jo mere du involverer dig, jo mere værdi vil coaching give dig.

Relationen mellem dig og din coach er af afgørende betydning. Der skal være god ”kemi”, fordi det er relationen, der er den byggesten, der giver tillid og mod til at turde være sig selv og udforske det, der er betydningsfuldt og måske sårbart.

Du skal have vilje til selvindsigt, og være klar til at løbe med de løsninger du finder frem til.

Hvordan?
Jeg bruger coaching i individuelle sessioner og i grupper, når jeg laver udviklingsforløb. Det er selvfølgelig to forskellige måder, at bruge coaching på og det er med en hårfin balance. Begge dele har stor effekt, på hver sin måde.

Individuel coaching
Foregår fx på dit kontor, et mødelokale, hjemme hos dig eller hos mig.

Jeg træder ind i rollen som den du spiller bold op af og den der hjælper dig med at intensivere din egen læring, indsigt og refleksion.

Første opgave er at skabe et tillidsfuldt rum hvor du kan flytte din opmærksomhed og vende blikket indad.

Fremgangsmåden
Vi aftaler hvad du vil have ud af coachingsessionen.

Jeg støtter dig i at få formuleret et helt konkret mål, som du ønsker at nå. Enten har du selv målet formuleret på forhånd, eller du har en problemstilling eller et dilemma, som du ønsker hjælp til at sætte mål for.

Jeg stiller dig under sessionen, nogle udfordrende og undersøgende spørgsmål, som du reflekterer over, for derved at skabe større selvindsigt omkring emnet.

Sammen finder vi herved ind til hvad der virkelig er på spil, måske nogle begrænsende overbevisninger eller forhindringer, der lige nu gør, at du ikke selv har løsningen eller svaret.

Du guides i din proces, der støtter dig i at blive helt bevidst og sikker på, at du finder løsninger, og kan træffe de beslutninger, der er rigtige for DIG.

Efter dagens session går du hjem med en plan, som du kan handle på.

Under hele forløbet er jeg din “mentale personlige træner”, der støtter og hjælper dig med at holde fokus på dit mål.

Coaching i gruppe:
Foregår på mine forløb med Personlig Lederudvikling og Ledelse af forandring.

I udgangspunktet bruger jeg coaching som afsæt for min rolle. Jeg har hele tiden den tilgang, at det du skal bruge – det der skal ændres, skal komme fra dig.

Jeg har en professionel skuespiller med på forløbene, som spiller forskellige udfordringer eller situationer (medarbejdere, kolleger, chefer) og du ”spiller” dig selv. Du træner din ledelse.

Der er på forhånd udviklet en case med udgangspunkt i fx feedback af medarbejder.

På baggrund af tidligere oplæg og øvelser, planlægger du, i samarbejde med en anden deltager, hvordan du vil gribe feedback’en an.

Herefter afprøver du det forberedte af med skuespilleren og i det samspil vil du opleve betydningen af din forberedelse eller tilgang og samtidig mærke den kompleksitet der kommer i spil, når vi interagerer med andre mennesker.

Her vil jeg som coach, pause samtalen. Når jeg oplever, at der kommer noget på spil for dig eller det bliver svært – især hvis jeg fornemmer, at din adfærd ikke matcher din intention, så pauser jeg samtalen og tager dig med på en lille opdagelsesrejse i dine mønstre og med dit perspektiv.

Jeg skaber en passende ”forstyrrelse” i dine tankemønstre og adfærdsvaner, så du herefter opnår en anden mulig forståelse af din adfærd og forholdemåde – hvilket giver dig nye handlemuligheder. Det er tit ikke din udfordring i sig selv, der er udfordringen, men måden du tænker over og forholder dig til udfordringen, der er det problematiske.

Vi arbejder i samlet gruppe med én skuespiller og én coach/facilitator.

En case præsenteres. Du vil møde forskellige typer samtaler i forskellige kontekster med forskellige typer af medarbejdere. De vil alle kalde på forskellige ledelsesstile fra dig.

I vil blive præsenteret for én case ad gangen og skal i grupper af 2 forberede samtalen/situationen.

I prøver skiftevis samtalen af med skuespilleren indtil coachen/facilitatoren stopper den. Der kommer undersøgende og opklarende spørgsmål fra coachen og herefter er der refleksioner i den samlede gruppe. Hvad så I? Hvad blev I optaget af i forhold til jeres egen ledelse? Samtalen eller situationen med skuespilleren genoptages og du prøver noget nyt af.

Vi samler op på refleksionerne, folder dem ud og en ny deltager prøver situationen af med skuespilleren.

Du lærer rigtig meget om din ledelse ved både at være den der tager samtalen eller situationen , men også ved at være den del af gruppen, der reflektere med.

Bliv klogere på din ledelse!

Bliv klogere på din ledelse!

Udvid dit ledelsesrepertoire og skab resultater.

Helt Gratis!

Velkommen. Du modtager nu mit nyhedsbrev der vil hjælpe dig til bedre ledelse